Privacy beleid

Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijkheid
Wij bij Theoma | advocatenkantoor stellen alles in het werk om je privacy te beschermen. Tijdens je contact met ons zal je persoonlijke informatie met ons delen om ons toe te laten je een kwaliteitsvolle dienstverlening te bezorgen (zoals je volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, het onderwerp van je probleem). Dit zijn jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door jou bijvoorbeeld meegedeeld bij het aanmaken van een profiel op onze website of wanneer door ons of de desbetreffende advocaat diensten worden verleend. Bij het aanmaken van het profiel aanvaardt je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.
De verwerking van persoonsgegevens
Algemeen
Wij (en de advocaat die je dossier behandelt) verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van cliënten. Voor ons geldt dit ook voor de gebruikers van raadpleeg-een-advocaat.be. Wij en de behandelende advocaat zijn beiden verwerkingsverantwoordelijke maar zijn geen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 GDPR. Ieder is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de hem door de partij geleverde diensten en verwerkingen. Met betrekking tot de verplichtingen van de desbetreffende advocaat als verwerkingsverantwoordelijke dien je je tot deze partij te wenden.

Je persoonsgegevens worden verwerkt in de lijn van wat noodzakelijk is voor een kwalitatieve dienstverlening en met inachtneming van de deontologische regels die van toepassing zijn op advocaten. Daarnaast zijn ook de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot vijf jaar na afhandeling van je laatste dossier, of langer, indien vereist om wettelijke redenen. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.
Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:
• Voor het vinden van een advocaat gespecialiseerd voor bijstand in de door jou opgegeven materie;
• Voor het verlenen van eerstelijnsadvies of andere diensten die met je werden overeengekomen;
• Klantenbeheer;
• Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerp dat je kan aanbelangen als cliënt;
• Nieuwsbrieven (met een opt-out mogelijkheid bij elke nieuwsbrief)
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Het afhandelen van je betaling;
• Om wettelijke verplichtingen na te komen;
• Wanneer het legitiem belang dit vereist op een proportionele manier en dit steeds transparant is naar jou toe.
Cookies
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. (meer informatie kan u terugvinden in het Cookiepolicy).
Locatie
De persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen en worden geenszins buiten de EER gebracht. De persoonsgegevens die meegedeeld worden bij de betaling, worden verwerkt door MOLLIE BV (Keizersgracht 313, 1016EE Amsterdam - www.mollie.com).
Je rechten
Op de website word je de mogelijkheid geboden om op je profielpagina kosteloos de door jou aangereikte persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Indien je overige gegevens wenst te raadplegen of bezwaar wenst in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens, kan dit door verzending van een e-mail naar online@theoma.be samen met een kopie van je identiteitskaart. In elke communicatie (bijv. nieuwsbrieven) zal de mogelijkheid voorzien worden voor een opt-out, indien je deze niet langer wenst te ontvangen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Je aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld binnen de voorgeschreven wettelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan je vraag worden voldaan, behalve als dit door het (verantwoorde) belang van het kantoor of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een datalek/incident waardoor je rechten en de bescherming van je persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en zal je als betrokkene worden geïnformeerd.
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld door iedereen die aanraking komt met persoonsgegevens en dossiers van de cliënten. De Advocaten op raadpleeg-een-advocaat handelen in overeenstemming met de deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balie of van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies van België.

Download

Privacy beleid
24/03/2020