Algemene voorwaarden

raadpleeg-een-advocaat.be is een initiatief van vof THEOMA advocatenkantoor (verder THEOMA genaamd). De maatschappelijke zetel van THEOMA is te 8000 Brugge, Riddersstraat 13 en het ondernemingsnummer 0465.009.486 Bestuurder is Mr. Ivan Coppens, ingeschreven als advocaat aan de balie West-Vlaanderen.

Tenzij u uw afspraak gemaakt hebt via www.theoma.be of met een advocaat van dit kantoor, bent u geen cliënt van THEOMA maar wel van de advocaat via wiens website u uw afspraak vastgelegd hebt. Deze advocaat is als enige aansprakelijk voor het door hem/haar verleende advies. De consultatie gebeurt dan ook onder diens algemene voorwaarden, aangevuld met onderhavige voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van uw advocaat en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

Bedoeling van een videoconsultatie is om u als cliënt een eerstelijnsadvies te verstrekken. Met eerstelijnsadvies wordt bedoeld: een eerste advies, verleend in het kader van een verkennend gesprek via videoconsultatie. Tijdens deze consultatie wordt u uitgelegd welke uw ogenschijnlijke rechten zijn of welke handelingen u in de door u geschetste situatie kan of moet stellen. Ook wordt u ingelicht omtrent uw slaagkansen in geval van procedure. Soortgelijk eeerstelijnsadvies wordt u eveneens (gratis) aangeboden via “eerstelijnsbijstand”, georganiseerd door de Justitiehuizen. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.advocaat.be.

U dient uzelf en uw eventuele tegenpartij volledig en correct te identificeren. Zo kan de advocaat nagaan of er geen belangenconflict is. Indien dit het geval is, zal de advocaat u hier onmiddellijk op wijzen en zich onthouden van verdere tussenkomst. Onder geen beding kan anoniem advies verleend worden. Deelt u een valse identiteit mee, dan zal de advocaat de videoconsultatie afbreken, zonder dat u recht hebt op enige terugbetaling.

Indien u een natuurlijk persoon bent, dient u meerderjarig te zijn. Als u namens een rechtspersoon beroep doet op een advocaat verklaart u gemachtigd te zijn deze rechtspersoon te vertegenwoordigen of namens hem op te treden.

Bij de aanmaak van een dossier wordt een bedrag vooropgesteld welk u ten titel van provisie wordt aangerekend. Zolang deze provisie niet betaald is, is er nog geen overeenkomst tussen u en uw advocaat en kunt u nog kosteloos verzaken aan de consultatie. Alle betalingen (en eventuele terugbetalingen) gebeuren via de op de internetsite aangeboden betaaldienst, onder de uitsluitende aansprakelijkheid van deze externe aanbieder, zijnde MOLLIE BV, Keizersgracht 313, 1016EE Amsterdam (www.mollie.com).

Zodra de consultatie afgehandeld is, heeft uw advocaat recht op het aanrekenen van zijn ereloon, welk gelijk zal zijn met de eerder aangerekende provisie. Uw advocaat kan geen bijkomende kosten of erelonen aanrekenen, behoudens uw uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Ingeval de consultatie om technische redenen niet kan doorgaan (tenzij deze redenen aan u te wijten zijn), zal er u geen ereloon aangerekend worden. U heeft dan recht op terugbetaling van de door u betaalde provisie. Het feit dat het gegeven advies niet strookt met uw overtuiging, is geen reden tot creditering van de aangerekende provisie.

Een raadpleging via video duurt maximaal één uur. In principe dient dit tijdsbestek u toe te laten om uw problematiek uiteen te zetten en aan de advocaat om zijn eerstelijnsadvies te verstrekken. Het bij de aanmaak van het dossier vooropgestelde ereloon is forfaitair, onafhankelijk van de werkelijke duur van de consultatie.

In sommige gevallen, wanneer de advocaat voor het verstrekken van een eerstelijnsadvies bijkomende studie noodzakelijk acht, kan hij u een tweede videoconsultatie, op een latere datum en/of uur voorstellen. In dat geval wordt voor deze aanvullende consultatie geen bijkomend ereloon aangerekend. U hebt geen recht op terugbetaling van de aangerekende provisie,om reden dat de consultatie gespreid wordt over twee of meerdere consultaties.

U dient erop toe te zien dat u beschikt over een internetverbinding met voldoende bandbreedte om de consultatie te volgen (breedband of 4G). Ook ziet u erop toe dat uw computer, tablet of smartphone voorzien is van een geluidskaart, microfoon en camera en aangesloten is op de netstroom of dat uw eventuele batterij voldoende capaciteit heeft, teneinde de consultatie tot het einde te kunnen voeren. U zult enkel gebruik maken van de browsers die uitdrukkelijk ondersteund worden. U ziet er ook op toe dat u voldoende tijd vrij houdt voor de videoconsultatie en dat deze van uw kant ongehinderd en ongestoord kan doorgegaan.

Eventueel tijdsverlies door technische problemen te wijten aan u, aan de door u gebruikte apparatuur of verbinding, zal deel uitmaken van de tijdsduur voorzien voor de consulatie en geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van de betaalde provisie. Hetzelfde geldt indien de consultatie om zelfde redenen niet kan doorgaan.

U verbindt zich ertoe om u uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de gemaakte afspraak aan te melden op de internetsite en virtueel plaats te nemen in de wachtruimte. Indien u zich niet of laattijdig aanmeldt, wordt uw dossier afgesloten en hebt u geen recht op terugbetaling van de eerder betaalde provisie.

De afspraak die u gemaakt hebt kan u nog tot 2 uur vóór aanvang wijzigen of annuleren. Bij annulering wordt de aangerekende provisie u terugbetaald, onder aftrek van de transactiekosten. Latere wijziging of annulering worden niet aanvaard; in dat geval zal de consultatie sowieso aangerekend worden en hebt u geen recht op terugbetaling, zelfs al biedt u zich niet aan voor de consultatie.

U erkent dat de advocaat door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt kan zijn de met hem gemaakte afspraak te annuleren. Dit geeft u geen recht op terugbetaling of korting. In dat geval wordt u de mogelijkheid geboden een nieuwe afspraak te maken met uw advocaat.

U draagt alleen zorg en bent uitsluitend aansprakelijk voor de goede werking van de door u aangewende toestellen en internetverbinding. U dient alle redelijke maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens en de door u gebruikte software te beschermen tegen aanvallen of besmettingen met virussen of inbraak door hackers. U ziet er o.a. op toe om uw paswoorden te memoriseren en niet aan derden mee te delen of om de apparatuur waarmee u verbinding maakt niet onbeheerd achter te laten.

Alle gesprekken tussen u en de advocaat zijn strikt vertrouwelijk; wat de advocaat betreft, vallen zij onder het beroepsgeheim.

THEOMA is de verwerkingsverantwoordelijke en heeft het recht om alle persoonsgegevens meegedeeld via de internetsite te verzamelen en bij te houden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden, tenzij op gerechtelijk bevel onder toezicht van de Stafhouder.

Kunnen eveneens door gebruik van cookies bijgehouden worden: inloggegevens (gebruiksnaam en paswoord), IP adressen, plaats, datum en uur van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Door het bezoeken van de site aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor statistische doeleinden of teneinde de dienstverlening nog te verbeteren. Zij zullen niet meegedeeld worden aan derden.

De persoonsgegevens die meegedeeld worden bij de betaling, worden verwerkt door MOLLIE BV (zie adres hierboven, onder nr. 4).

Eenmaal uw profiel aangemaakt, kan u steeds uw gegevens terugvinden en beheren op de internet site. U hebt ook het recht te vragen dat uw profiel geheel en definitief verwijderd wordt. Hiertoe dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan THEOMA.

Gelet op de aard van de dienstverlening, geniet u geen herroepingsrecht, hetgeen u door gebruik te maken van het platform erkent en uitdrukkelijk aanvaardt.

Indien een video-consultatie niet kan doorgaan om technische redenen die enkel te wijten zijn aan THEOMA, zal u voorgesteld worden om een nieuwe afspraak te maken met uw advocaat. Verkiest u uw dossier in te trekken, dan bekomt u volledige terugbetaling van de door u betaalde provisie. U kunt geen aanspraak maken op enige andere schadevergoeding, noch van uw advocaat, noch van THEOMA.

In de uitoefening van zijn/haar beroep is uw advocaat onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be.

Indien u klachten hebt omtrent uw advocaat, en u bent consument (particulier), dan kunt u zich richten tot Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur. Via Ligeca kan uw eventueel geschil buitengerechtelijk geregeld worden, zonder bijkomende kostelijke procedures. Meer info hierover op www.ligeca.be.

Tenslotte kunt u ook contact opnemen met de Stafhouder van de balie waaronder uw advocaat ressorteert. U vindt de adressen van de verschillende balies terug op www.advocaat.be.

Eerdere versies