Algemene voorwaarden

Raadpleeg-een-advocaat.be is een initiatief van vof Theoma | advocatenkantoor. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is te 8000 Brugge, Riddersstraat 13 en het ondernemingsnummer 0465.009.486. Zaakvoerder van de vennootschap is Mr. Ivan Coppens, ingeschreven als advocaat aan de balie West-Vlaanderen. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij onze diensten aanbieden.

Onze bedoeling met raadpleeg-een-advocaat.be is om u, de cliënt, een eerstelijnsadvies te verstrekken in de diverse materies die tot de competenties behoren van ons kantoor, hierin bijgestaan door externe advocaten, allen specialisten in de verschillende materies van het recht. Met eerstelijnsadvies wordt bedoeld: een eerste advies, verleend in het kader van een verkennend gesprek via video consultatie. Tijdens deze consultatie wordt u uitgelegd welke uw ogenschijnlijke rechten zijn of welke handelingen u in de door u geschetste situatie kan of moet stellen. Ook wordt u ingelicht omtrent uw slaagkansen in geval van procedure. Soortgelijke eerstelijnsadvies wordt eveneens (gratis) aangeboden via “eerstelijnsbijstand”, georganiseerd door de Justitiehuizen. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.advocaat.be..

Om een consulatie aan te vragen is het noodzakelijk dat u een gebruikersprofiel (hierna ‘profiel’) aanmaakt. U kan dit enkel indien u meerderjarig bent en volledige rechtsbevoegdheid te hebben. Indien u namens een rechtspersoon beroep doet op raadpleeg-een-advocaat.be verklaart u gemachtigd te zijn deze rechtspersoon te vertegenwoordigen of namens hem op te treden. Deelt u een valse identiteit mee, dan zullen wij de consultatie afbreken, zonder dat u recht heeft op enige terugbetaling. Wij kunnen in dat geval zonder voorafgaande kennisgeving van rechtswege uw profiel tijdelijk of definitief schrappen en de aansprakelijkheid inroepen van de aanmaker van het profiel voor elk daaruit voortvloeiend nadeel.

Wanneer u gebruik maakt van raadpleeg-een-advocaat.be dient u niet alleen zichzelf, maar ook uw eventuele tegenpartij te identificeren. Zo kunnen wij (t.t.z. Theoma | advocatenkantoor en/of de advocaat met wie u een afspraak hebt gemaakt), nagaan of er geen belangenconflict is. Indien dit het geval is, zullen wij u hier onmiddellijk op wijzen; de advocaat waarmee u een afspraak hebt gemaakt zal zich dan onthouden van verdere tussenkomst. Onder geen beding kan anoniem advies verleend worden.

Eenmaal uw profiel aangemaakt, kan u uw gegevens steeds terugvinden en beheren op de website. Meer hieromtrent vindt u terug in ons privacy beleid.

Advocaten vallen tevens onder toepassing van het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) wanneer zij bepaalde diensten verlenen ten behoeve van hun cliënten. Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes. Advocaten zijn ertoe gehouden cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen. Wanneer bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doormeldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Wij rekenen een forfaitair ereloon aan, zoals aangeduid op de website vooraleer u zich aanbiedt voor een consultatie. Dit bedrag wordt ten titel van provisie aangerekend; zolang deze provisie niet betaald is, is er nog geen overeenkomst tussen ons en kan u kosteloos verzaken aan de consultatie. Alle betalingen (en eventuele terugbetalingen) gebeuren via de op de internetsite aangeboden betaaldienst, onder de uitsluitende aansprakelijkheid van deze externe aanbieder, zijnde MOLLIE BV, Keizersgracht 313, 1016EE Amsterdam (www.mollie.com).

Zodra de consultatie afgehandeld is, hebben wij recht op het aanrekenen van een ereloon, welk gelijk zal zijn met de eerder aangerekende provisie. Wij kunnen geen bijkomende kosten of erelonen aanrekenen met betrekking tot deze consultatie. Ingeval de consultatie om technische redenen niet kan doorgaan (tenzij deze redenen aan u te wijten zijn), zal er geen ereloon aangerekend worden en hebt u recht op terugbetaling van de door u betaalde provisie. Het feit dat het gegeven advies niet strookt met uw overtuiging, is geen reden tot creditering van de aangerekende provisie.

Wij veronderstellen dat een eerstelijnsadvies een tijdsinzet vertegenwoordigt van gemiddeld een half uur. In principe dient dit tijdsbestek toe te laten aan u om uw problematiek voldoende uiteen te zetten en aan ons om u eerstelijns advies te verstrekken. Indien een video consultatie langer zou duren dan 30 minuten, geeft dit ons nog geen recht om een bijkomend ereloon aan te rekenen, behoudens uw voorafgaandelijk akkoord. Wel zullen wij in dat geval de consultatie, na voorafgaande verwittiging van u, kunnen afbreken. Anderzijds, indien een consulatie op minder dan 30 minuten afgehandeld wordt, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel van het forfaitair aangerekend ereloon. In sommige gevallen, wanneer wij voor het verstrekken van een eerstelijnsadvies bijkomende studie noodzakelijk acht, kunnen wij een tweede video consultatie, op een latere datum en/of uur voorstellen. In dat geval wordt voor deze aanvullende consultatie geen bijkomend ereloon aangerekend. U hebt geen recht op terugbetaling van de aangerekende provisie, om reden dat de consultatie gespreid wordt over twee of meerdere consultaties.

Behoudens de mogelijkheid die voorzien is om tot twee uur voor aanvang van de door u gemaakte afspraak af te zien van uw dossier (waarbij u terugbetaling bekomt onder aftrek van de transactiekosten), geniet u, gelet op de aard van de dienstverlening, geen herroepingsrecht, hetgeen u door gebruik te maken van het platform erkent en uitdrukkelijk aanvaardt.

U mag onze aangeboden diensten, platform en of website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de diensten gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de Belgische wet.

Wij behouden ons het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen of uit voorzorg uw profiel te schrappen, meer bepaald wanneer u een van uw verplichtingen in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden, met wetten en reglementeringen niet naleeft of meer bepaald in volgende gevallen:

• Vermoedelijk gebruik van een valse of verkeerde identiteit om een profiel te creëren:
• Gebruik van een vals betaalmiddel, niet-betaling;
• Misbruik of poging tot misbruik van tools, diensten, het merk, de logo’s of elk ander onderscheiden teken of element waarvoor wij een eigendoms- of gebruiksrecht hebben.

U levert de nodige informatie met als doel het dossier zo volledig als mogelijk te kunnen samenstellen. Deze informatie:

• dient volledig correct, tijdig, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
• mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd met de openbare orde of de goede zeden met de wet, tenzij deze relevante informatie het voorwerp uitmaakt van uw dossier en u ons hierover informeert.
• mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor ons systeem;
• mag onze goede reputatie en/of haar partners niet schaden;
• mag niet in strijd zijn met geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) en de Wet Marktpraktijken.


U vrijwaart ons in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten tegen elke veroordeling in dit verband.

Indien u via raadpleeg-een-advocaat.be een afspraak heeft gemaakt met een advocaat, verbindt u zich ertoe om u uiterlijk vijf minuten voor aanvang der afspraak aan te melden op de internetsite en virtueel plaats te nemen in de wachtruimte. Indien u zich niet of laattijdig aanmeldt, wordt uw dossier afgesloten en heeft u geen recht op terugbetaling van de eerder betaalde provisie. Een door u met een advocaat gemaakte afspraak kan tot 2 uur vóór aanvang van de afspraak door u gewijzigd of geannuleerd worden. Bij annulering wordt de aangerekende provisie terugbetaald; in geval van laattijdige annulering zal de consultatie sowieso aangerekend worden en heeft u geen recht op terugbetaling, zelfs al biedt u zich niet aan voor de consultatie. U erkent dat ook de advocaat met wie u een afspraak hebt gemaakt via raadpleeg-een-advocaat.be door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt kan zijn de met hem gemaakte afspraak te annuleren. Dit geeft u geen recht op enige terugbetaling. In dat geval dient u een nieuwe afspraak te maken, desnoods met een andere advocaat.

U ziet erop toe dat u beschikt over een internetverbinding met voldoende bandbreedte om de consultatie te volgen (breedband of 4G). Ook ziet u erop toe dat uw computer, tablet of smartphone voorzien is van een geluidskaart, microfoon en camera en aangesloten is op de netstroom of voldoende capaciteit van de eventuele batterij heeft, teneinde de consultatie tot het einde te kunnen voeren. U zal enkel gebruik maken van de browsers die uitdrukkelijk door raadpleeg-een-advocaat.be ondersteund worden. U ziet erop toe dat u voldoende tijd vrijhoudt voor de video consultatie en dat deze van uw kant ongehinderd kan doorgegaan. Eventueel tijdsverlies door technische problemen te wijten aan uzelf , zal deel uitmaken van de gemiddelde tijdsduur voorzien voor de consulatie en geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van de betaalde provisie. Hetzelfde geldt indien de consultatie niet kan doorgaan, omwille van technische problemen te wijten aan uzelf.

U draagt alleen zorg en bent uitsluitend aansprakelijk voor de goede werking van de door u aangewende toestellen en internetverbinding. U dient alle redelijke maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens en de door u gebruikte software te beschermen tegen aanvallen of besmettingen met virussen of inbraak door hackers. U ziet er o.a. op toe om zijn paswoorden te memoriseren en niet aan derden mee te delen of om de apparatuur waarmee u verbinding maakt niet onbeheerd achter te laten.

U heeft met betrekking tot het eerstelijnsadvies, zoals uitgelegd in punt 2 van de gebruikersvoorwaarden, een contractuele relatie met Theoma | advocatenkantoor. Het contract tussen ons en uzelf komt tot stand op het ogenblik van de betaling van de provisie. U aanvaardt dat wij optreden als leverancier van diensten en niet als leverancier van de onderliggende tools, tenzij dit tussen u en ons anders is afgesproken.

In de uitoefening van hun beroep zijn de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies resp. de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies van België.. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be resp. www.avocats.be.

Nadat u een eerstelijnsadvies bekomen heeft via raadpleeg-een-advocaat.be staat het u vrij om voor verdere bijstand en advies een beroep te doen op de advocaat van uw keuze. Elke cliënt heeft immers vrije keuze van advocaat en niemand kan u verplichten om verder te werken met een advocaat die u niet wenst.

Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Indien een (video)consultatie niet kan doorgaan door onze fout hebt u in eerste instantie het recht om een nieuwe afspraak te maken voor een (video)consultatie op een later tijdstip, of in ondergeschikte orde recht op terugbetaling van de door u betaalde provisie. U kunt geen aanspraak maken op enige andere schadevergoeding.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere derde diensten, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, hacking, virussen etc. op de Website;

In geval van overmacht, een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout zijn wij niet aansprakelijk.

Wij kunnen in geen geval hoofdelijk, solidair of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

Indien wij aansprakelijkheid zouden worden gesteld, ook indien dit is voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout, is onze aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, in ieder geval beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van 250 euro.

Wij bezitten het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.; deze zijn integraal beschermd door intellectuele rechten. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kan ons platform geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerken wij deze gegevens niet. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden door ons en zijn geldig na publicatie. Indien één van de voorafgaande bepalingen ongeldig of nietig zouden zijn worden deze vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de partijen zal benaderen. De Gebruikersvoorwaarden, algemene voorwaarden en Privacybeleid zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Indien u klachten hebt omtrent de werking van raadpleeg-een-advocaat.be of over de geraadpleegde advocaat, kunt u steeds terecht bij Mr. Ivan Coppens (zie hierboven, nr. 1), die uw aanspreekpunt is. Bent u consument (particulier) en bekomt u geen genoegdoening, dan kunt u zich richten tot Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur. Via Ligeca kan uw eventueel geschil buitengerechtelijk geregeld worden, zonder bijkomende kostelijke procedures. Meer info hierover op www.ligeca.be. Tenslotte kunt ook contact opnemen met de Stafhouder van de Balie West-Vlaanderen, die tuchtrechtelijk bevoegd is tot het nemen van eventuele sancties. U kunt hiervoor terecht op het secretariaat van balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel. 050/33.16.80. Inzake de bescherming van persoonsgegevens is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd.

Eerdere versies